تاریخ برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ الی ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

ساعت برگزاری : ۹ الی ۱۷

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران پلاست

سالن ۳۵ غرفه ۱۴